دسته بندی:

40.000 تومان

فصلنامه – شماره یازدهم

مطالبی که در یازدهمین شماره از فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا خواهید خواند:

  • از آن سو
  • سخن سردبیر
  • کوبا در گذر تاریخ
  • نیکلاس گی ین، شاعری از جنس بلور
  • مصاحبه:الکســیس باندریچ وگا: ســرمایه گــذاران ایرانی میتواننــد بــه فرصت هــای خوبــی در صنعت گردشگری کوبا دست یابند
  • نمایشگاهها و جشنواره ها
  • داستان کوتاه:فرماندهان (قسمت دوم)، ماریو بارگاس یوسا
  • ویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکا
  • انتخابات ریاست جمهوری مکزیک و آینده آمریکای لاتین (قسمت سوم)
  • معرفی کتاب: جامعه و فرهنگ کوبا: در جست و جوی بازشناسی کشور کاستروها
  • از این سو
  • سخن سردبیر
  • تحلیل شخصیت و نقش زنان در شاهنامه (قسمت سوم)
  • زنان سرزمین من:پوران درخشنده: صدای بیصداها
  • مصاحبه:الکســیس باندریچ وگا: ســرمایه گــذاران ایرانی میتواننــد بــه فرصت هــای خوبــی در صنعت گردشگری کوبا دست یابند
  • رویایی در اصفهان
  • چشم اندازهایی از ایران:بازار تبریز
  • نمایشگاهها و جشنواره ها
  • معرفی کتاب:جامعه و فرهنگ کوبا: در جست و جوی بازشناسی کشور کاستروها