دسته بندی:

40.000 تومان60.000 تومان

فصلنامه – شماره اول

مطالبی که در اولین شماره از فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا خواهید خواند:

 • پیشگفتار
 • اسپانیایی، زبانی پویا
 • نگاهی به زندگی مارکز
 • صدسال تنهایی و رئالیسم جادویی
 • انزوای آمریکای لاتین
 • عشق سال های وبا: از رمان تا فیلم
 • ساختار روایی گزارش یک مرگ
 • ماکوندو، آرمان شهر گابریل گارسیا مارکز؟
 • تاثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی:صدسال تنهایی و بالون مهتا
 • خودم را برای خواب دیدن اجاره می دهم
 • شعر: ویکتور خارا
 • شعر: پابلو نرودا
 • تأثیرموسیقیدر جنبش هایاجتماعیسیاسیدر شیلی
 • تازه های نشر
 • رویدادهايفرهنگي وادبی
 • Estudio sobre “El discurso de GarcíaMárquez al recibir el premio Nobel”