دسته بندی:

40.000 تومان60.000 تومان

فصلنامه – شماره هفتم

مطالبی که در هفتمین شماره از فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا خواهید خواند:

  • سرآغاز
  • عشق و حماسه در شاهنامه فردوسی و حماسه اِل سید
  • ادبیات خیال پــردازی )فانتزی(و درب محکوم
  • ریگوبرتا ِمنچو و تولد وجدان
  • انسان شناسی در امریکای لاتین
  • تحلیلی بر خانه ارواح اثر ایزابل آلنده
  • شعر مقاومت آمریکای لاتین (بخش دوم)
  • جهانی شدن و فرهنگ در آمریکای لاتین
  • داســتان کوتاه: خانه ی اشغال شده اثر خولیو
  • رویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکا
  • perfección la de símbolo, Shirin