دسته بندی:

40.000 تومان60.000 تومان

فصلنامه – شماره دوم

مطالبی که در دومین شماره از فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا خواهید خواند:پیش سخن

 • گفتگوی کوتاه
 • میگل د سروانتس،از اسپانیا برای تمام دنیا
 • محمد قاضی؛ از دریچه ای که من نگریستم!
 • جنون، اما مطلوب مخاطب!
 • کوتاهه ای از رمان دنکیشوت
 • عناصر شرقی و اسلمی در دن کیشوت
 • جناب شکسپیر یک نسخه ازدنکیشوتم را تقدیمتان میکنم
 • جامعه شناســي ســروانتس در اثر دن کیشوت و بررسي شخصیتهاي اصلي داستان
 • سروانتس شیرازی
 • تحلیل و بررســی نگرۀ رهایی در اندیشــۀ رانســیر و بوال: چگونه نگرۀ تماشا بازیگر در تئاتر ستمدید گان منجر به رهایی میشود
 • چهار شمع برایجنازهام اثر: توماس اورتوساستجی
 • دمی با خیمنس، آنگاه خارا
 • دن کیشوت اسپانیایی نیست!
 • تازه های نشر
 • هنرماوایی امن برای دوری از خشونت
 • دن کیشوت در نگاه نویسندگان بزرگ
 • El enigma de Bianco (unanota sobre sus ensayos)