شماره سیزدهم

توسط |2021-05-24T21:49:08+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: از آن سوسرآغازفتح هالیوود با آمیگوهاگذری بر عصر طلیی سینمای مکزیکفوتبال و سینما در دوران فرانکوداستان کوتاه:آفرینش و زمان، ادواردو گاله آنورویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکاگاهی به رمان های بلند: تصویر دوریان گریگزارش روز جهانی زبان اسپانیایی در ایرانداستان کوتاه ایرانی: خانوم میم از این سوسرآغاززنان سرزمین من:مهین عظیما:

شماره دوازدهم

توسط |2021-05-24T21:44:04+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: از آن سوسخن سردبیرمروری کوتاه بر تاریخچه زبان اســپانیایی در شــبه جزیره ایبریآنا ترسا دلا پارا: خالق ارزش زنان در ادبیات ونزوئلامصاحبه:ادواردو لوپز بوسکتس: شــناخت متقابل می تواند از طریقآشنایی با زبان گسترش یابدداستان کوتاه:پسرخاله من؛ ربات غول پیکر، اثر مانوئل ریواسرویدادهای فرهنگی- ادبیفرهنگ اسپانیا، جواهری مرکب از

شماره یازدهم

توسط |2021-05-24T21:39:13+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: از آن سوسخن سردبیرکوبا در گذر تاریخنیکلاس گی ین، شاعری از جنس بلورمصاحبه:الکســیس باندریچ وگا: ســرمایه گــذاران ایرانی میتواننــد بــه فرصت هــای خوبــی در صنعت گردشگری کوبا دست یابندنمایشگاهها و جشنواره هاداستان کوتاه:فرماندهان (قسمت دوم)، ماریو بارگاس یوساویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکاانتخابات ریاست جمهوری مکزیک و آینده آمریکای لاتین

شماره دهم

توسط |2021-05-24T21:32:40+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: از آن سوسرآغازقهرمان آگاهاسطوره ی جم در ادبیات کهن ایرانانتخابات ریاست جهوری مکزیک و آینده آمریکای لاتین (قسمت اول)شعر مقاومت در آمریکای لاتین (قسمت چهارم)مصاحبه:اصغر فرهادی: سانسور در کوتاه مدت سبب بالندگی خلقیت می شودنمایشگاهها و جشنوارههاداستان کوتاه: فرماندهان (قسمت اول)، ماریو بارگاس یوسارویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکامعرفی کتاباز

شماره هشتم و نهم

توسط |2021-05-24T21:27:06+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: از آن سوسرآغازبازنمایی کودک در رمان سامانتا شوبلین: فاصله نجاتخوانش روانکاوانه ی مرگ در آثار صادق هدایت و اوراسیو کیروگاتصویرمالینچه در رُمان لئورا اسکیولاز بازیکن تا اسطورهشعر مقاومت آمریکای لاتین داستان کوتاه: ارواح ماه آگوست گابریل گارسیا مارکزرویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکااز این سوسرآغازجشن نوروز یا سال نوی ایرانیتلیل

شماره هفتم

توسط |2021-05-24T20:51:37+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: سرآغازعشق و حماسه در شاهنامه فردوسی و حماسه اِل سیدادبیات خیال پــردازی (فانتزی)و درب محکوم اثر خولیو کورتاسارریگوبرتا ِمنچو و تولد وجدانانسان شناسی در امریکای لاتینتحلیلی بر خانه ارواح اثر ایزابل آلندهشعر مقاومت آمریکای لاتین بخش دومجهانی شدن و فرهنگ در آمریکای لاتینداســتان کوتاه: خانه ی اشغال شده

شماره ششم

توسط |2021-05-24T20:50:40+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: سرآغازادبیات و سیاست در آمریکای لاتین:وقتی روسای جمهور شاعر بودندنقدی بر کتاب مدینه فاضله دست نیافته:افول اروگوئه در رمان های کارلوس مارتینز مورنومانوئل پوییگ و دهان های نقاشی شدهایزابل آلنده: زنی خستگی ناپذیرآشنایی با نویسندگانی از آمریکای لاتین که در سایه نام بزرگان گمنام ماندندشعر مقاومت آمریکای لاتین

شماره پنجم

توسط |2021-05-24T20:46:40+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: سرآغازبازنگری مفهوم زن در آثار ژیکوندا بلی:تولد زنی جدید؟مرگ و اندوه در آثار اوراسیو کیروگاElogio de Alfonso Reyesتاثیرات جهاني شدن فرهنگي در مکزیكطرحهــای اقتصادی آمریکای لاتیــن در دوران منطقه گرایی قدیمفقر در آمریکای لاتین: علل، عواقب و راه حل هاونزوئلا قربانی جدید نفتآشنایی با سه نویسنده شهیر آمریکای

شماره چهارم

توسط |2021-05-24T20:42:15+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: سرآغازیک قرن سینمای آمریکای لاتینمروری بر پیدایش ســینمای ســوم در آمریکای لاتین با تکیه بر سینمای مکزیکمطالعــهی بازنمایی زن در ســینمای آمریکای لاتیناز رمان هـیچ تا فیلم هـیچاز ژاپن تا آمریکا به روایت سینمای مکزیکسینما در آلمریاداستان کوتاه یک جفت چشم آبیMujeres en La Conquista:“La Malinche” e “Inés

شماره سوم

توسط |2021-05-24T20:37:49+00:00می 24th, 2021|فصلنامه|

مطالبی که در این شماره خواهید خواند: سرآغازتئاتر دورة طلیی اسپانیاهیاهوي بسیار براي هیچ نگاهي کوتاه به جرج اورول، نویسندة درود بر کاتالونیاشاهنامه و زندگی رویاستنگاهی بر زندگی میگل د سروانتسغار سالامانکامطالعات فرهنگی در ساحت عمل:تئاتر سرکوب شدگان بوالتئاتر سوررئال در اسپانیاي لورکاسوررئالیسم چیست؟دست های معترض آمریکای لتینفرانسیسکو خوزه گویانگاهی بر جنگ سردفرهنگی در آمریکای

عنوان