تفاهم نامه همکاری بین موسسه فرهنگی هنری نگاه اندیشه ملل و دوره های بین المللی دانشگاه سالامانکای اسپانیا به امضا رسید.
این تفاهم نامه به امضای رییس واحد دوره های بین المللی این دانشگاه و مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نگاه اندیشه ملل رسید. این تفاهم نامه در راستای توسعه روابط علمی و آموزشی میان این دو مرکز به امضا رسید.