مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • از آن سو
 • سخن سردبیر
 • کوبا در گذر تاریخ
 • نیکلاس گی ین، شاعری از جنس بلور
 • مصاحبه:الکســیس باندریچ وگا: ســرمایه گــذاران ایرانی میتواننــد بــه فرصت هــای خوبــی در صنعت گردشگری کوبا دست یابند
 • نمایشگاهها و جشنواره ها
 • داستان کوتاه:فرماندهان (قسمت دوم)، ماریو بارگاس یوسا
 • ویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکا
 • انتخابات ریاست جمهوری مکزیک و آینده آمریکای لاتین (قسمت سوم)
 • معرفی کتاب: جامعه و فرهنگ کوبا: در جست و جوی بازشناسی کشور کاستروها
 • از این سو
 • سخن سردبیر
 • تحلیل شخصیت و نقش زنان در شاهنامه (قسمت سوم)
 • زنان سرزمین من:پوران درخشنده: صدای بیصداها
 • مصاحبه:الکســیس باندریچ وگا: ســرمایه گــذاران ایرانی میتواننــد بــه فرصت هــای خوبــی در صنعت گردشگری کوبا دست یابند
 • رویایی در اصفهان
 • چشم اندازهایی از ایران:بازار تبریز
 • نمایشگاهها و جشنواره ها
 • معرفی کتاب:جامعه و فرهنگ کوبا: در جست و جوی بازشناسی کشور کاستروها