مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • سرآغاز
 • یک قرن سینمای آمریکای لاتین
 • مروری بر پیدایش ســینمای ســوم در آمریکای لاتین با تکیه بر سینمای مکزیک
 • مطالعــهی بازنمایی زن در ســینمای آمریکای لاتین
 • از رمان هـیچ تا فیلم هـیچ
 • از ژاپن تا آمریکا به روایت سینمای مکزیک
 • سینما در آلمریا
 • داستان کوتاه یک جفت چشم آبی
 • Mujeres en La Conquista:“La Malinche” e “Inés del alma
 • هفته سینمای ایران گامی مؤثر در تحکیم روابط فرهنگی ایران و آرژانتین
 • اولین ســفر علمی آموزشی دانشجویان مطالعات امریــکای لاتین و دانشــجویان زبــان وادبیات اســپانیایی دانشگاه تهران به اســپانیا – دانشگاه سالامانکا
 • کنفرانــس بین المللی زن ایرانــی در فرهنگ و ادبیات دانشــکده زبانشناسی دانشگاه سالامانکا- اسپانیا