مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • سرآغاز
 • بازنگری مفهوم زن در آثار ژیکوندا بلی:تولد زنی جدید؟
 • مرگ و اندوه در آثار اوراسیو کیروگا
 • Elogio de Alfonso Reyes
 • تاثیرات جهاني شدن فرهنگي در مکزیك
 • طرحهــای اقتصادی آمریکای لاتیــن در دوران منطقه گرایی قدیم
 • فقر در آمریکای لاتین: علل، عواقب و راه حل ها
 • ونزوئلا قربانی جدید نفت
 • آشنایی با سه نویسنده شهیر آمریکای لاتین در یك نگاه
 • داستان کوتاه کلاه سفید
 • نگاهی به تاریخچه اسم آمریکای لاتین
 • DECOLONIZACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE ALFABETIZACIÓN
 • مصاحبه: داعش هیچ چیزش اسلامی نیست!
 • نگاهــی به رویدادهــای فرهنگی ادبــی دنیای اسپانیایی زبان