مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • سرآغاز
 • عشق و حماسه در شاهنامه فردوسی و حماسه اِل سید
 • ادبیات خیال پــردازی (فانتزی)و درب محکوم اثر خولیو کورتاسار
 • ریگوبرتا ِمنچو و تولد وجدان
 • انسان شناسی در امریکای لاتین
 • تحلیلی بر خانه ارواح اثر ایزابل آلنده
 • شعر مقاومت آمریکای لاتین بخش دوم
 • جهانی شدن و فرهنگ در آمریکای لاتین
 • داســتان کوتاه: خانه ی اشغال شده اثر خولیو کورتاسار
 • رویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکا
 • perfección la de símbolo, Shirin femenina