مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • سرآغاز
 • ادبیات و سیاست در آمریکای لاتین:وقتی روسای جمهور شاعر بودند
 • نقدی بر کتاب مدینه فاضله دست نیافته:افول اروگوئه در رمان های کارلوس مارتینز مورنو
 • مانوئل پوییگ و دهان های نقاشی شده
 • ایزابل آلنده: زنی خستگی ناپذیر
 • آشنایی با نویسندگانی از آمریکای لاتین که در سایه نام بزرگان گمنام ماندند
 • شعر مقاومت آمریکای لاتین بخش اول
 • رابطه فرهنگ و اقتصاد: مطالعه موردی شیلی
 • سیاســت ایران در آمریکای لاتین پس از برجام:فرصت های احیای نفوذ در محیطی بی ثبات
 • نگاهی به رویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکا
 • داستان کوتاه: درب محکوم
 • dejó Latinoamérica Literatura con Entrevista: exótica ser de
 • ,características: persa Literatura obras y autores